register

 

Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Dis syd

A
Adressnotis  20
Anförluster
Hänvisning eller ej  14
Koppla släktingar  67
Ansedlar
för personer i antavlan  15
för personer i söklistan  62
Granska och Skriv ut  14
HTML-format  72
Inställningar  58
Antavla.  Se Tavla
Arkiv
Byta  77
Inställningar  75
Skapa  76
Avinstallering  80
B
Barn
Efternamn visas eller ej  79
Flytta inom familj  11
Flytta inom stor familj  68
Flytta mellan giften  11
Insättningspunkt  10
Registrera  10
Ta bort  11
Begravdnotis  19
Bild
Filformat  21
för gifte  21
för ort  30
för person  21
Hämta  22
Porträtt  21
Ta bort  22
Bildnotis  20
Biografi  17
BMP (bild)  21
Bröllopsporträtt  21
Bygg antavla eller stamtavla  15
Byt centrumperson
från söklista  50
från tavla  15
i översikt  12
Byt kön
D
Datamapp
Byta  79
Skapa  76
Datum
Beräkning - Kalender  16
i notis  9
i sidhuvud och sidfot  58
Välj format för visning på skärmen  79
Välj format i utskrift  57
Direktval vid utskrift  57
Disbyt
Bakgrund  4
Export till  70
Sökning på Internet  54
Dis Forum  75
Disgenfadder
Hitta en  74
Disgenkällor  25
Disgenorter  29
Dispos
Bakgrund  4
Sökning på Internet  54
Dra och släpp
Barn  11
Flytta person eller gifte  67
Gifte  11
Notis  20
Dubbletter
Sök möjliga  52
Sök vid registrering av ny person  12
Dödnotis  19
Dödsorsaksnotis  20
Döptnotis  19
E
Efternamn
Hjälp för -son och -dotter  78
Inmatning  9
Egna kolumner i söklistan  51
Expandera punkt (inmatningshjälp för efternamn)  78
Export
Disbyt  70
GEDCOM  73
HTML  71
Textformat  70
F
Faddrarnotis  20
Familjeöversikt.  Se Översikt
Flaggor
Redigera  22
Sök på  49
Tilldela  22
Flera fönster
Flytta och koppla  67
i samma serie  66
Två översikter  67
Flytta
Barn inom familj  11
Barn inom stor familj  67, 68
Barn mellan familjer  67
Barn mellan giften  11
Felplacerade personer  67
Gifte inom stor familj  68
Gifte som ligger i fel ordning  11
Gifte till annan partner  67
Markering i tavla  15
Partner till annat gifte  67
Personer till annan flock  75
Flyttadenotis  19
Fotnot
Innehåll  20
Placering  57
Fruktsamhetsålder  78
Föddnotis  9, 19
Fönster
Notiser  9
Placering  66
Serier av  66
Tavla  15
Växla  13, 15
Förnamn
Inmatning  9
Församlingar  17
Första man eller kvinna  8
G
GEDCOM
Export  73
Import  74
Generationer
Antal visade i tavla  15
Bestäm antal  14
GIF (bild)  21
Gifte
Alternativa benämningar  23
Byt ordning  11
Flytta inom stor familj  68
Insättningspunkt  11
Numrering  23
Registrera  10
Ta bort  11
Grunddata för en person
Mata in  8
Spara  9
H
HTML
Ansedel  72
Export  71
Personindex  72
I
Import
från andra forskare  76
GEDCOM  74
med omnumrering  74
Textformat  73
Indexfiler för sökning  54
Inflyttadnotis  20
Inställningar
Ansedel  58
Antavlor  59
Anteckningar  57
Datumformat i utskrift  57
Datumformat på skärmen  79
En eller flera flockar  75
Ett eller flera arkiv  75
Fotnoter  57
Fråga efter flock  75
Livslinjer  59
Program för att visa textfiler  79
Register  57
Rålistor  63
Sidans utformning  58
Skrivare  56
Skärm  79
Släktskapstavla  61
Språk  57
Stamtavlor  60
Stöd för patronymikon  78
System  79
Söklistor  62
Tabellform  59, 61
Tavla  79
Utdrag  69
Utskrift utgående från orter  32, 63
Åldrar  78
Översikt  79
Insättningspunkt
Barn  10
Gifte  11
J
Jokertecken  12, 48
JPG (bild)  21
K
Kalender  16
Klippa och klistra  22
Klockslag i sidhuvud och sidfot   58
Knapp
Bygg Antavla  14
Bygg Stamtavla  14
Flytta - Koppla  67
Fönsterplacering  13
Fönstervisning  66
Hjälp  8
Skriv ut  14
Stäng Disgenfönster  66
Sök  66
Två översikter  67
Visa notiser  9, 13, 15, 66
Visa söklista  66
Visa tavla  15, 66
Visa översikt  15, 66
Ångra och Gör om i Översikt  13
Ändra personnotiser  16
Kommuner  17

Komma igång
Kontrollera Disgens filer
Kontrollera Disgens notiser
Kontrollera om två personer är släkt
Kontrollera säkerhetskopia

Konvertera till Disgenorter  29, 31
Koordinater  30
Koppla
Anförluster  67
Barn till familj  67
Partner  67
Koppla loss  11
Källor  9
L
Lampa
för datum  16
för källa  18
för orter  17
Släcka  23
Landskap
Egna förkortningar  32
i stället för län  32
Levdenotis  19
Levnadslängd  78
Livslinjer  59
Län  17
M
Marginaler
Multimedia
Registrera  22

Märkesdagar
N
Namn. Se även Efternamn; Se även Förnamn; Se även Ortsnamn
Som gift  23
Statistik  77
Notiser
Gränsvärden för åldrar  11
Kontrollera  11
Lägg till  18
Ta bort  21
Typer  19
Ändra notistyp  20
Ändra och komplettera  20
Ändra ordning  20
Notisfält
Anteckningar  20
Datum  9, 16
Efternamn  9, 16
Fotnot  20
Förnamn  9
Kommentar  18
Källa  9, 18
Ort  17
Yrke  9
Notistyper
Biografi  17
för giften  20
för personer  18, 19
Klippa, kopiera och klistra in  20
Statistik  77
Ändra  20
Ny person
Ny rad  17
O
Oforskatnotis  20
Opåverkad text  24
Ordbehandlare  66
Orelaterade personer  77
Orter
Användning  17
Disgenorter  29
Flytta orter och ortsnamn på kartan  34
Församlingar  17
Koordinater  30
Zoomnivå  30
Ortsbaserad utskrift  32, 63
Ortsbeskrivningar  57
Ortsregister  57
P
Partner
Registrera  10
Patronymikon  78
Person
Registrera  8, 10
Ta bort  11
Personer
Lagringskapacitet  4
Orelaterade  77
Statistik på persondata  77
Personregister  57
Porträtt  21
Program för att visa textfiler  79
R
Radera
Gifte  11
Notis  21
Person  11
Redigera
Disgenorter  29
Flaggor  22
Flockbeskrivning  75
Genomgående, notiser  25
Ny rad  17
Text från fil  24
Redigeringskommandon  24
Referensnotis  20
Registrera
Barn  10
Flera släktingar  12
Första man eller kvinna  8
Giftermål  10
Partner  10
Släktingar  10
RTF  66
Rålista
Inställningar  63
S
Sidans utformning  58
Sidformat  58
Sidindelad antavla  59, 60
Sidnummer i sidhuvud och sidfot   58
Skapa
Arkiv  76
Sökindex  53
Skriv ut
Skrivare
Inställning  56
Skärminställningar  79
Släcka lampa  23
Släktbok  63
Släktskap
Skriv ut  68
Sök  68
Släktskapstavla  61
Specialnotis  20
Använd som Namn för gift  23
Språk
Installera flera  75
Kodmärka översatt text  18
Välja  57, 72
Sortera söklista
Spara uppgifter
Stamtavla.  Se Tavla
Standardutdrag  69
Statistik
Stilar
för olika utskriftsformer  59
i register  58
i sidhuvud och -fot  58
Support från fadder  74
Sveriges församlingar  17
Systeminställningar  79
Säkerhetskopiering
Söka vidare  49, 68
Sökindex
Skapa  53
Söklista
Fylla på  50
Göra kolumner (o)synliga  51
Inställningar  62
Lägga in värden i egna kolumner  51
Lägga till eller ta bort kolumn  50
Skapa  50
Skapa från annan söklista  50
Skapa från flock  50
Sortera på kolumn  51
Spara  51
Utskrift  51
Utöka  50
Välja person  50
Ändra kolumnbredd eller kolumnordning  51
Sökning
Använda indexfiler  54
Dubbletter  53
efter Disgenorter  31
i Disbyt på Internet  54
i söklista  49
med indexstöd  53
Negativ  49, 68
Oforskat  49
på datum i händelser  49
på flaggor  49
på namn, yrke, levnadsår  49
på orter, text, kommentarfält  49
Släktskap  68
Sökvillkor  48
T
Ta bort
Gifte  11
Notis  21
Person  11
Tavla  15
Antal generationer  14
Börja med valfri person  62
Inställningar  79
Visa eller dölj gren  62
Textfil
Format för import av hel flock  74
Referens i textnotis  24
Utskrift till  65
Val av texthanterare för visning  79
Textnotis  20
Tidsberäkning  17
TIF (bild)  21
Tilltalsnamn
Bilda patronymikon på faderns  78
Markering  9
Trädformad stamtavla  60
Träfflista
Två lampor
U
Uppdatering till Disgen  75
Utdrag
Egen definition  69
Inställningar  69
Spara och hämta utdragsbeskrivning  69
Standard  69
Utflyttadnotis  20
Utländska orter  31
Utomäktenskapliga förbindelser  23
Utseende
Utskrift
Ansedel  14
Antavla          
Börja med valfri person i tavla  62
Dölj gren i tavla  62
Inställningar  54
Sidans utformning  58
Sidhuvud och sidfot  58
Skrivare  56
Släktbok  63
Släktmatrikel  16
Släktskapstavla  68
Statistik  77
Söklista  51
Tavlor  15
till RTF-fil  66
till textfil  65
Utdrag  69
Utgående från orter  32, 63
Utskriftsformer  15
Visa gren i tavla  62